Lekcja 15. Używanie narzędzi z grupy Surfaces część 1

Podczas ostatniej lekcji zajmowaliśmy się w tworzeniem modeli bryłowych, natomiast teraz rozpoczniemy naukę tworzenia modeli powierzchniowych.

Dosyć często zdarza się, że wymodelowanie jakiegoś kształtu przy użyciu jedynie narzędzi modelowania bryłowego jest bardzo pracochłonne lub wręcz niemożliwe. Wtedy z pomocą przychodzi nam modelowanie powierzchniowe. Modelowanie z zastosowaniem powierzchni różni się trochę od modelowania bryłowego, lecz jestem pewien, że jego nauka nie będzie nastręczała większych kłopotów osobom, które przerobiły pierwsze lekcje naszego cyklu.

Naukę modelowania powierzchniowego rozpoczniemy od uruchomienia specjalnego modułu pozwalającego na projektowanie tego typu modeli. A zatem uruchamiamy CATIĘ i, jak zwykle, klikamy "listek" opisany jako Application.


Rys. 1

Teraz z górnego menu wybieramy Start, a następnie Shape i Generative Shape Design.


Rys. 2

Program przechodzi do modułu modelowania powierzchniowego. Interfejs tego modułu jest identyczny z modułem modelowania bryłowego, różni się jednak zawartymi w nim narzędziami.

Postaram się teraz kolejno omówić te narzędzia. Jako że są one podzielone na pewne podgrupy, zachowam ten podział.

Na pierwszy ogień pójdzie jedno z najczęściej przeze mnie używanych narzędzi modelowania powierzchniowego, a mianowicie narzędzie Extrude...


Rys. 3

... z grupy Surfaces.


Rys. 4

Narzędzie Extrude pozwala na nadanie wykonanemu szkicowi cech powierzchni. Takie tłumaczenie jest jednak trochę zawiłe i najlepiej zobaczyć to na przykładach. Proponuję zatem na początek wykonanie poniższego szkicu:


Rys. 5

A teraz, klikając ikonę narzędzia Extrude, nadajmy naszemu szkicowi cechy powierzchni. Po kliknięciu ikony narzędzia zobaczymy następujący widok:


Rys. 6

Jak widać, okienko dialogowe narzędzia Extrude jest równie intuicyjne jak okienka, które poznaliśmy podczas nauki modelowania bryłowego. A zatem utwórzmy pierwszą powierzchnię, wprowadzając odpowiednie dane do pól Extrusion Limits.

W podobny sposób jesteśmy w stanie wykonać powierzchnie powstające ze szkiców zamkniętych. Poniższy rysunek przedstawia element powierzchniowy wykonany za pomocą narzędzia Extrude z okręgu.


Rys. 7

Następnym narzędziem, jakie chcę omówić podczas tej lekcji, jest narzędzie umieszczone na tej samej zakładce co narzędzie Extrude, a nazwane Revolve.


Rys. 8

Narzędzie to pozwala na tworzenie z przygotowanych szkiców powierzchni obrotowych. Aby przekonać się, jak działa narzędzie Revolve, proponuję wykonanie następującego szkicu:


Rys. 9

Teraz możemy kliknąć ikonę narzędzia Revolve i po wprowadzeniu odpowiednich danych pokazanych na poniższym rysunku otrzymać podobny efekt.


Rys. 10

Chciałbym zwrócić uwagę na napis No selection w polu Revolution axis - znajduje się on tam, ponieważ nasz szkic zawiera własną oś obrotu.

Kolejnym narzędziem, jakie chciałbym omówić, jest narzędzie Offset.


Rys. 11

Narzędzie to pozwala na odsunięcie określonej powierzchni o zadaną odległość w zadanym kierunku. Powstała powierzchnia jest równoległa do odsuwanej. Ponieważ to wyjaśnienie może się wydać zawiłe, wykorzystamy powierzchnię utworzoną w pierwszym przykładzie i postaramy się ją nieco odsunąć. Klikamy zatem ikonę narzędzia Offset, zaznaczamy powierzchnię do przesunięcia i zwiększamy parametr offset o żądaną wartość.


Rys. 12

Jeśli wartość odsunięcia będzie na tyle duża, że np. promienie krzywizn przybiorą nieprawdopodobne wielkości, program zacznie monitować o zmianę wartości przesunięcia.

Kolejnym narzędziem, jakie chciałbym omówić podczas tej lekcji, będzie narzędzie Sweep.


Rys. 13

Narzędzie to posiada kilka opcji pozwalających na używanie go w wielu, czasem wręcz przedziwnych, sytuacjach. Jego funkcją jest utworzenie powierzchni pomiędzy zadanymi punktami charakterystycznymi już istniejących powierzchni. Jak mówiłem, narzędzie to ma wiele opcji, na potrzeby tej lekcji omówię jedną, aby pokazać zasadę jego działania - pozostałe funkcje pojawią się podczas wykonywania przykładów w kolejnych lekcjach.

A zatem wykonajmy następujące ćwiczenie. Narysujmy dwie niezależne równoległe powierzchnie za pomocą narzędzia Extrude. Następnie połączmy dwa wierzchołki płaszczyzn, używając narzędzia linii w sposób pokazany na poniższym rysunku:


Rys. 14

Następnie przy użyciu narzędzia Sweep utwórzmy powierzchnię łączącą obie płaszczyzny. W tym celu klikamy ikonę narzędzia, po czym wskazujemy narysowaną linię, następnie krawędź prowadzącą oraz jedną z powierzchni.


Rys. 15

Podczas następnych lekcji będziemy dalej zajmowali się narzędziami modelowania powierzchniowego. Zapraszam zatem do przećwiczenia przedstawionych przykładów oraz tworzenia nowych w zakresie poznanego materiału.


Rys. 8

Na zakończenie modelowania naszego obiektu dodajemy zaokrąglenia oraz usuwamy dolną ściankę kurka za pomocą narzędzia Shell. Jak widać, modele bryłowe w programie CATIA wykonuje się - można powiedzieć - intuicyjnie i nie nastręcza to większych problemów. Kolejne lekcje będą poświęcone modelowaniu powierzchniowemu.

POWRÓT