Lekcja 16. Używanie narzędzi z grupy Surfaces część 2

 

Podczas ostatniej lekcji wykonaliśmy kilka ćwiczeń pozwalających na przyswojenie sobie zasad używania niektórych narzędzi modelowania powierzchniowego. Podczas dzisiejszej lekcji poznamy kilka innych narzędzi.

Zacznijmy od narzędzia Fill zawartego w grupie Surfaces.


Rys. 1

Narzędzie to pozwala na rozciągnięcie powierzchni pomiędzy krawędziami dowolnie wykonanego szkicu lub krawędziami powstałymi w wyniku modyfikacji powierzchni. Aby dobrze poznać zasadę działania tego narzędzia, proponuję wykonać proste ćwiczenie. Narysujmy szkic podobny do poniższego.


Rys. 2

Następnie za pomocą narzędzia Extrude nadajmy naszemu szkicowi trzeci wymiar. Powstanie dość skomplikowana powierzchnia.


Rys. 3

Teraz użyjmy narzędzia Fill w celu wykonania powierzchni będącej podstawą stworzonego modelu. W tym celu po kliknięciu ikony narzędzia Fill wskazujemy krawędzie, na których powierzchnia ma zostać utworzona.


Rys. 4

Po kliknięciu przycisku OK model powinien wyglądać następująco:


Rys. 5

Kolejnym narzędziem, jakie chciałbym omówić, jest narzędzie Loft. Pozwala ono na rozpięcie powierzchni pomiędzy szkicami wykonanymi na różnych płaszczyznach. Aby lepiej zrozumieć zasadę działania tego narzędzia, proponuję wykonanie następującego ćwiczenia. Utwórzmy 3 równoległe płaszczyzny szkicowania.


Rys. 6

Następnie na każdej z nich narysujmy okrąg w taki sposób jak na rysunku poniżej - pamiętajmy o tym, aby okręgi były koncentryczne.


Rys. 7

Teraz przyszła kolej na użycie narzędzia Loft, klikamy zatem jego ikonę...


Rys. 8

... i kolejno wybieramy przygotowane szkice w celu wykonania odpowiedniego modelu.


Rys. 9

Teraz nasz model powinien wyglądać tak:


Rys. 10

Ostatnim narzędziem, jakie omówię podczas tej lekcji, jest narzędzie Blend. Pozwala ono na wykonywanie połączeń np. pomiędzy dwoma elementami powierzchniowymi. Aby pokazać, jak działa to narzędzie, proponuję wykonać następujące ćwiczenie. Rysujemy dwa elementy powierzchniowe podobne do przedstawionych poniżej.


Rys. 11

Teraz klikamy ikonę narzędzia Blend...


Rys. 12

... i wskazujemy wolne krawędzie.


Rys. 13

Po zatwierdzeniu wyboru połączenie powinno wyglądać następująco:


Rys. 14

Na tym zakończę dzisiejszą lekcję. Jak zwykle proponuję przećwiczyć poznany materiał, ponieważ jego znajomość będzie potrzebna w dalszych częściach niniejszego kursu.

POWRÓT