Lekcja 5. Używanie narzędzi szkicownika część 3

 

W dzisiejszej lekcji nadal będziemy zgłębiali tajniki szkicownika. Poznamy kolejne grupy narzędzi przydatnych w codziennej pracy projektowej. Zaczniemy od grupy Conic zawierającej narzędzia umożliwiające rysowanie krzywych konicznych, takich jak parabola czy hiperbola. Grupa ta zawiera również narzędzie służące do rysowania elipsy.


Rys. 1

Poznawanie poszczególnych narzędzi tej grupy zaczniemy właśnie od narzędzia Ellipse. Aby narysować elipsę, klikamy ikonę


Rys. 2

... a następnie wyznaczamy kolejno długości obu promieni elipsy. Podczas wskazywania pierwszego promienia możemy ustawić elipsę pod dowolnym kątem.


Rys. 3

Kolejne narzędzie z grupy Conic, Parabole By Focus, umożliwia narysowanie krzywej opartej na paraboli. Rysowanie takiej krzywej rozpoczynamy od kliknięcia ikony


Rys. 4

... po czym wskazujemy punkt na osi przechodzącej przez wierzchołek paraboli.


Rys. 5

Następnie wskazujemy miejsce, w którym będzie zaczepiony wierzchołek paraboli.


Rys. 6

Na koniec określamy długość łuku paraboli w kierunku osi dodatniej...


Rys. 7

... a następnie w kierunku osi ujemnej.


Rys. 8

Narzędzie to jest często używane w celu wyznaczenia np. powierzchni cięcia bryły. Kolejne narzędzie, Hiperbola By Focus, jest podobne w działaniu do narzędzia przedstawionego powyżej. Uaktywniamy to narzędzie kliknięciem ikony


Rys. 9

... po czym wskazujemy kolejno dwa punkty, pomiędzy którymi będziemy rozpinali hiperbolę.


Rys. 10

Następnie wskazujemy punkt określający promień zaokrąglenia hiperboli.


Rys. 11

Na zakończenie, podobnie jak w przypadku rysowania paraboli, wyznaczamy długości ramion krzywej.


Rys. 12

Ostatnie narzędzie z grupy Conic umożliwia tworzenie krzywej rozpinanej pomiędzy kolejnymi punktami na rysunku. Narzędzie Creates a Conic uaktywniamy kliknięciem ikony


Rys. 13

Następnie wskazujemy kolejno punkty charakterystyczne na rysunku w celu zbudowania krzywej konicznej.


Rys. 14

W dzisiejszej lekcji przedstawię jeszcze narzędzia z grupy Line.


Rys. 15

Narzędzia te, jak sama nazwa wskazuje, umożliwiają rysowanie linii, udostępniając przy tym bardzo przydatne właściwości. Pierwsze z narzędzi, o nazwie tożsamej z nazwą grupy - Line, umożliwia rysowanie odcinków linii prostej pomiędzy dwoma wskazanymi kolejno punktami. Narzędzie Line uaktywniamy kliknięciem ikony


Rys. 16

... a następnie wskazujemy dwa punkty, przez które będzie przechodziła linia.


Rys. 17

Kolejne narzędzie umożliwia narysowanie prostej poziomej o nieograniczonej długości, przechodzącej przez zadany punkt. Po uaktywnieniu narzędzia kliknięciem ikony


Rys. 18

wskazujemy punkt, przez który ma zostać poprowadzona linia.

Kolejne z narzędzi zebranych w grupie Line umożliwia narysowanie prostej łączącej bezpośrednio dwie dowolne krzywe lub prostej łączącej punkty znajdujące się na przedłużeniu krzywych. Narzędzie to jest uruchamiane kliknięciem ikony


Rys. 19

... a jego działanie jest podobne do działania przedstawionego w poprzedniej lekcji narzędzia Connect.

Ostatnie narzędzie z grupy Line umożliwia narysowanie prostej będącej dwusieczną dowolnego kąta wyznaczonego przez linie. Narzędzie to uaktywniamy kliknięciem ikony


Rys. 20

po czym wskazujemy przecinające się linie. Program automatycznie wyznaczy dwusieczną.


Rys. 21

W dzisiejszej lekcji przedstawię jeszcze narzędzie o nazwie Axis, które umożliwia narysowanie linii osiowej w szkicu. Narzędzie to uruchamiamy kliknięciem ikony


Rys. 22

... a następnie wskazujemy dwa punkty, przez które będzie przechodziła linia osiowa.


Rys. 23

Ostatnia grupa narzędzi szkicownika nosi nazwę Point. Grupa ta zawiera zestaw narzędzi umożliwiających tworzenie punktów w przestrzeni szkicu.


Rys. 24

Jak widać, narzędzia związane z obsługą punktów są podobne do narzędzi służących do edycji linii czy okręgów, dlatego nie będę ich tutaj omawiał.

Jak zwykle, zachęcam do przećwiczenia tworzenia krzywych. W następnej lekcji przedstawię narzędzia służące do edycji kształtów szkicu.

POWRÓT