Narzędzia programowe CATIA V5 R11 - Sketcher

        I.    Grupa Profile (rysunek 70.1):

 

 

Rysunek 70.1 Widok okna grupy Profile

 

·      Profile – rysowanie profili ciągłych, składających się z odcinków prostych oraz łuków,

·      Predefined Profile – rysowanie profili predefiniowanych (rysunek 70.2)

 

 

Rysunek 70.2 Widok okna grupy Predefined Profile

 

·          Rectangle – rysowanie prostokątów,

·          Oriented Rectangle- rysowanie prostokątów ukierunkowanych,

·          Parallelogram – rysowanie równoległoboków,

·          Elongated Hole – rysowanie profili o kształcie zaokrąglonego prostokąta,

·          Cylindrical Elongated Hole – rysowanie profili o predefiniowanym kształcie,

·          Keyhole Profile – rysowanie profili o predefiniowanym kształcie,

·          Hexagon – rysowanie sześciokątów foremnych,

·          Podgrupa Circle – umożliwiająca rysowania okręgów i łuków (rys. 70.3),

 

 

Rysunek 70.3 Widok okna grupy Circle

 

·          Circle - rysowanie okręgów (wskazanie środka i określenie promienia),

·          Three Point Circle - rysowanie okręgów (wskazanie trzech punktów, przez które ma przechodzić),

·          Circle Using Coorditates - rysowanie okręgów (podanie współrzędnych środka oraz wartości promienia),

·          Tri-Tangent Circle - rysowanie okręgów (zaznaczenie trzech linii, do których ma być styczny),

·          Three Point Arc - rysowanie łuków (wskazanie trzech kolejnych punktów, przez które ma przechodzić),

·          Three Point Arc Starting Witch Limits - rysowanie łuków (wskazanie punktu początkowego, końcowego oraz wartości promienia,

·          Arc - rysowanie łuków (wskazanie punktu środkowego, punktu początkowego, oraz punktu końcowego,

·          Spline - przeznaczona do rysowania krzywych splajnowych i łuków stycznych (rysunek 70.4),

 

Rysunek 70.4 Widok okna grupy Spline

 

·          Spline - manualne rysowanie krzywych splajnowych (wskazanie punktu początkowego, punktów przegięcie i punktu końcowego),

·          Connect - rysowanie łuków stycznych do wybranych elementów,

·          Conic - służy do rysowania krzywych (rysunek 70.5),

 

 

Rysunek 70.5 Widok grupy Conic

 

·          Ellipse - rysowanie elips,

·          Parabola by Focus - rysowanie parabol,

·          Hyperbola by Focus - rysowanie hiperbol,

·          Creates a Conic - rysowanie krzywych stożkowych (wskazywanie punktów pośrednich),

·          Line - umożliwia rysowanie linii prostych (rysunek 70.6),

 

 

Rysunek 70.6  Widok okna grupy Line

 

·          Line - rysowanie lini o skończonej długości (odcinków),

·          Infinity Line - rysowanie linii o nieskończonej długości,

·          Bi-Tangent Line - rysowanie linii stycznych do wskazanych profili elementów,

·          Bisecting Line - rysowanie linii o nieskończonej długości, będących dwusiecznymi wskazanych kątów,

·          Axis - rysowanie osi symetrii,

·          Point – umożliwia tworzenie punktów (rysunek 70.7),

 

 

Rysunek 70.7 Widok okna grupy Point

 

·          Point - proste wstawianie punktów,

·          Point by Using Coordinates - wstawianie punktów (określenie współrzędnych w oknie dialogowym),

·          Equidistant Points - automatyczne generowanie punktów (wskazanie prostej lub krzywej jako bazy)

·          Intersection Point - tworzenie punktów w miejscu przecięcia się elementów,

·          Projection Point - tworzenie punktów poprzez prostopadłe zrzutowanie istniejących już punktów na wskazany element,

 

          II.      Grupa Operation (rysunek 70.8):

 

 

Rysunek 70.8 Widok okna grupy Operation

 

·          Corner - tworzenie zaokrągleń,

·          Chamfer - tworzenie fazowań,

·          Relimitations - służy do edycji narysowanych elementów (rys. 70.9).

 

 

Rysunek 70.9 Widok okna grupy Relimitations

 

·          Trim - wzajemne obcinanie elementów,

·          Break - przerywanie ciągłości elementów,

·          Quick Trim - szybkie usuwanie całych elementów i ich części,

·          Cloce - automatyczne domykanie łuków i wybranych krzywych stożkowych,

·          Komplement - uzupełnianie braków ciągłości łuków i wybranych krzywych stożkowych,

·          Transformation - służy do transformacji narysowanych elementów (rys. 70.10).

 

 

Rysunek 70.10 Widok okna grupy Transformation

 

·          Symmetry - tworzenie lustrzanych odbić względem osi symetrii,

·          Translate - zmiana położenia elementów poprzez przesunięcie równoległe,

·          Rogate - obracanie elementów,

·          Scale - zmiana wymiarów postaci elementów,

·          Offset - tworzenie kopii elementów wraz z ich przeskalowaniem,

·          3D Geometry - wykorzystywana jest do tworzenia elementów rysunkowych z użyciem elementów przestrzennych (rys. 70.11).

 

Rysunek 70.11 Widok okna grupy 3D Geometry

·          Project 3D Elements - kopiowanie profili elementów pomiędzy płaszczyznami lub z powierzchni obiektu na daną płaszczyznę,

·          Intersect 3D Elements - tworzenie części wspólnych modelu (profili,powierzchni itp.) z płaszczyznami,

·          Project 3D Silhouette Edges - tworzenie profili poprzez rzutowanie tworzących brył obrotowych na daną płaszczyznę,

·          Isolate - „rozbijanie" profili uzyskanych poprzez zastosowanie narzędzia Project 3D Elements na proste elementy składowe.

 

       III.      Grupa Constraint (rysunek 70.12):

 

 

Rysunek 70.12 Widok okna grupy Constraint

 

·          Constraints Defined In Dialog Box - nadawania więzów geometrycznych z użyciem okna dialogowego,

·          Constraint Creation - nadawanie więzów (rysunek 70.13),

 

 

Rysunek 70.13 Widok okna grupy Constraint Creation

 

·          Constraint - nadawanie wskazanym elementom więzów wymiarowych,

·          Contact Constraint - nadawanie więzów styczności,

·          Auto Constraint - automatyczne nadawanie więzów wymiarowych,

·          Animate Constraint - animacja więzów wymiarowych,

 

         IV.      Grupa Sketch Tools (rysunek 70.14):

 

 

Rysunek 70.14 Widok okna grupy Sketch Tools

 

 

·          Snap to Point - włączenie (wyłączenie) opcji przyciągania do punktów siatki,

·          Construction/Standard Element - zamiana elementów standardowych na konstrukcyjne lub na odwrót (elementy konstrukcyjne są widoczne tylko w środowisku szkicownika, zwykle spełniają zadania pomocnicze),

·          Geometncal Constraints - uaktywnienie automatycznego nadawania więzów geometrycznych (każdemu narysowanemu elementowi zostają przypisywane możliwe więzy geometryczne),

·          Dimensional Constraints - uaktywnienie automatycznego nadawania więzów wymiarowych,

 

            V.      Grupa Graphic Properties (rysunek 70.15):

 

 

Rysunek 70.15 Widok okna grupy Graphic Properties

 

·          Color - nadawanie barwy wybranemu elementowi (np. fragmentowi

·          powierzchni),

·          Opacity - nadawanie przezroczystości wybranemu elementowi (np. fragmentowi powierzchni),

·          Linetype - zmiana typu linii,

·          Thickness - nadawanie linii grubości,

·          Symbol - nadawanie punktom symboli graficznych (np. x, •, o),

·          Layer - definiowanie nowych warstw,

·          Painter - przycisk będący przełącznikiem uaktywniającym lub dezaktywującym narzędzie.

POWRÓT